Drodzy słuchacze - w związku z ogłoszeniem stanu epidemii MEN wydało rozporządzenie, które umożliwia organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy o systematyczną naukę w trybie zdalnym. W zakładce Plan zajęć  będą sukcesywnie publikowane zagadnienia oraz karty pracy. Prosimy o wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli i przesyłanie materiałów na loglowno@loglowno.pl


23 LATA DOŚWIADCZENIA, KTÓREMU WARTO ZAUFAĆ

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie powstało w 1997 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty. Zapewniamy dostęp do edukacji tym wszystkim, którzy pragną w bezstresowych warunkach zdobyć średnie wykształcenie. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i przyjazna atmosfera.

Wielu z ponad 700 naszych absolwentów zdało egzamin maturalny i kontynuowało naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych. Niezależnie od wieku warto podjąć trud nauki, by zdobyć wykształcenie - fundament osobistej oraz zawodowej samorealizacji.

 
PRACUJESZ I CHCESZ SIĘ UCZYĆ? NASZA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!

Nasi słuchacze to często osoby podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nauka w naszej szkole odbywa się w trybie zaocznym. Taki system kształcenia pozwala na pogodzenie nauki z pracą oraz innymi obowiązkami. 

Zajęcia odbywają się cztery lub pięć razy w miesiącu - w czwartki  i soboty, systemem wykładowym. Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Absolwent ma możliwość przystąpienia  do egzaminu maturalnego i otrzymania świadectwa dojrzałości.

PRZYJAZNA ATMOSFERA I KOMFORT NAUCZANIA

Zapewniamy materiały do zajeć oraz wypożyczamy podręczniki. Nasi nauczyciele cenią Twój czas i nastawieni są na przekazywanie wiedzy w przystępny i efektywny sposób. W przerwach między zajęciami czeka na słuchaczy kawa i herbata.

Liceum wydaje zaświadczenia o kontynowaniu nauki do ZUS, MOPS i KRUS.

LOKALIZACJA TO NASZ KOLEJNY ATUT 

Nasza szkoła mieści się w centrum Głowna, tuż obok jest przystanek bus na trasie Łowicz - Łódź.

Prowadzimy stały nabór do wszytskich klas.

Zapraszamy -  zdobądź z nami średnie wykształcenie. 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Głownie, Plac Wolności 11/13. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: loglowno@loglowno.pl.

 2. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

– dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
– żądania ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Test

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 63237