EGZAMIN MATURALNY 2022

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY 2022  

Termin: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

Do matury poprawkowej mogą przystąpić zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu poprawkowego do pobrania poniżej. Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 12 lipca 2022 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną w formie skanu załączonego do e-maila na adres loglowno@loglowno.pl.

Wyniki egzaminów poprawkowych -  9 września 2022 r.

Informacje Centalnej Komisji Edukacyjnej na temat egzaminu maturalnego w roku 2022: tutaj


Wskazówki dla słuchaczy, zdających egzamin z języka angielskiego:

1. Korzystajcie ze zbioru stron, aplikacji oraz ćwiczeń online, które ułatwią i usystematyzują przygotowania do egzaminu maturalnego w zakresie zwiększenia zasobu środków leksykalnych

https://padlet.com/nowaera/matura 

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets https://padlet.com/nowaera/matura

2. Oprócz aktywnej pracy na zajęciach, pracujcie samodzielnie nad rozwiązywaniem jak największej ilości podobnych arkuszy egzaminacyjnych, korzystając z bazy CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 16Wszystkich: 105412