Prowadzimy stały nabór do wszystkich klas.

 


REKRUTACJA - WARUNKI PRZYJĘCIA 

Do liceum mogą być przyjęte
• osoby dorosłe
• oraz mające 17 lat w przypadkach szczególnych

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej.

Przyjmujemy również uczniów w trakcie semestru z innych szkół średnich: liceów dziennych, techników dla młodzieży oraz liceów dla dorosłych. 


WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 2 zdjęcia

Druk podania jest dostępny w sekretariacie szkoły. 

 


PRZEBIEG NAUCZANIA

Nauka trwa:

3 lata dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej.
2 dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz przyjmowany jest na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Rok szkolny dzieli się na semestry. Promowanie następuje po każdym semestrze. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia. 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, średnio co dwa tygodnie, w czwartki i soboty, systemem wykładowym.

Przedmioty nauczane w Liceum: język polski, język angielski, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości.

Słuchaczowi przysługuje legitymacja oraz zaświadczenia do Krus oraz Zus.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.


ZALICZENIE SEMESTRU

Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są  egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych zajęć. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części ustnej i pisemnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest:
1. Uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć.
2. Złożenie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r. słuchacz, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji na semestr kolejny i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

 Słuchacz może powtarzać semestr tylko jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.


OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Jednorazowa opłata - wpisowe - wynosi 100zł. Miesięczna opłata czesnego wynosi 140 zł. Słuchacz ma obowiązek terminowej opłaty czesnego - do ostatniego dnia bieżącego miesiąca - przez okres 12 miesięcy  danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania opłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki. Trzymiesięczne opóźnienie w płatnościach jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

Informujemy, iż istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły. W tytule wpłaty proszę wpisać: „CZESNE za (miesiąc)" oraz podać swoje imię i nazwisko.


NUMER KONTA SZKOŁY

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Głownie
nr konta: 52 8787 0000 0000 2785 2000 0001

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 59415